Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 52-59

“Tú Dénè O Tã̀àgã̀ gbẹẹ́ bá Jìhóvà”

“Tú Dénè O Tã̀àgã̀ gbẹẹ́ bá Jìhóvà”

Déviìd beè tení bá gbele gbele agẹbá dò ẹ̀b. Be sĩ́ì à kálá emí Psalm 55, a beè tení bá sìgà gbò tã̀àgã̀ ea dì belí . . .

  • Gbẹ́a

  • Bíígáló

  • Agẹbá Bẽgẽ Bel

  • Tã̀àgã̀ Pá Tọ

  • Zọ̀ló

  • Baẹ̀ Bilá ẹ́ ló

Bã̀àna tṍó ea sẹlẹ ló belí kọọ̀ náa gé láá emà nàẹ̀, Déviìd beè ĩ̀ìmà tõó bá. A dùùlà bá deè tṍ ea ẽ́á mm̀ Kpá Káí nèà gbò e bàé láá kpee sĩ́ íb gbò dìtõ̀ò í kọ́ọ̀: “Tú dénè o tã̀àgã̀ gbẹẹ́ bá Jìhóvà.”

Mósĩ́ deè ní eé láá tú na ketõ̀ò Kpá Káí í siimá tóm deè nieí é?

55:22

  1. Kọ́ dénè ò tã̀àgã̀ nè Jìhóvà mm̀ tã̀àgã ló ea kuu kọ̀láá íb tã̀àgã̀, tã̀àgã̀ bùlà, àbèè o bíi

  2. Gbĩ́ tùle nè nvèè bá lọl mm̀ Kpá Káí nè a bõ̀ònatõ̀ò

  3. Naa nú eo nyímà kọ àé láá nvee nèè bá neè ni kè bá dìtõ̀ò í ea gbáá ló gbò nòò kúù Kpá Káí