Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Bàrì Dú Nà Neǹ Nvèè Bá”

“Bàrì Dú Nà Neǹ Nvèè Bá”

Psalm 52-59 tú tọa ló e Déviìd beè ié tṍó ea beè tení bá kele kele íb tã̀àgã̀ tẹlẹ bàlà kẽ. Sõò, aẹ̀ dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà mm̀ gbò tṍó tã̀àgã̀í. (Ps 54:4; 55:22) A beè lèèlà nàgé Jìhóvà ló A moǹ bel. (Ps 56:10) É kọ beéle gé tṍ ní nágé tẽ̀ènè íb zìgà nè dẹ̀lẹ̀ nyíé boo á mm̀ Bàrì? É kọ è gbĩ́ì gé tùle lọl mm̀ Kpá Káí tṍó e kpeè sĩ́ ló gbò tàvàlà dìtõ̀ò? (Pr 2:6) Mó kà gbò ke tõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí ní ea beè nvèè bá nè ni tṍó e . . .

  • lóó ni beè ọọ àbèè o beè di mm̀ tã̀àgã̀ bùlà ẹ?

  • lóó ni beè zọ̀ ẹ?

  • gbò nen beè naa uú ní boo é?

  • baẹ̀ bii gè ni ló é?