Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀR | PSALM 45-51

Jìhóvà Náa Gé Kin Nen Ea Íe Tã̀àgã̀ Bùlà

Jìhóvà Náa Gé Kin Nen Ea Íe Tã̀àgã̀ Bùlà

Déviìd ní ea beè emí Psalm 51 ẽ, e tṍó e neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea kọlà Nathan ni kólíe bug nyòòmà agẹbá pọ́lọ́ ea sí kilma ló Bath-sheba lọ̀l. Bug Déviìd beè kọ́ẹ bel, naa ní ea kilmà lóó kẽ kọ́ a pọ́lọ́.—2Sá 12:1-14.

Déviìd beè sí pọ́lọ́ sõò aẹ̀ valí kọ Bàrì é láá ia ló nèe

51:3, 4, 8-12, 17

  • Be sĩ́ à kalá ọgá váá kọ́a pọ́lọ́, a bug beè kọ́ẹ bel

  • A beè ié kà agẹbá tã̀àgã̀ bùlà tṍó e Bàrì kin née naa ní ea è gbóó belí nen e nu táá ẹ kpóó

  • Aẹ̀ gbóó ẹ̀bmà dẽè ia ló, bóa ea aa bá Bàrì, nè zààvà ea beè olòó ièè

  • Aẹ̀ gbóó kìlmà kpá ló kẽ bàn Jìhóvà kọ á nvee neè bá neèe kọ á ièè tàn ge gbàn tṍ ló

  • Aẹ̀ àgala boo kọ Jìhóvà é ia ẹ ló neèe