Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E

Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E

A Gè Bugí E Gbò e bà íe tàn gè bã mm̀ Boǹ Méné Bàrì bọ́ló kọ bàá nó kọláá kà nu ea kil ló ẹẹ Boǹ Ménéá nè nu ea ni ḿm̀ mè. Ló éé? Níì áá ge síè kpóó ló ba zìgà kọọ̀ Boǹ Méné Bàrì a daà togó ge bèl nì sõò à zaavẹ́ való kọbàá gé kọ́ lé kpẹ̀a ea kuu Boǹ Méné Bàrì nè dõona gbò. (Ps 45:1; 49:3) Tṍó eo gé ẹb vídiò ea kọlà: Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E, gbĩ́ ààla nyòòmà gbò bíb ea kọ́ọ̀:

  1. Éé ní ea beè naa váà “Photo-Drama of Creation” à dú tã́áná dee bá nè gbò e ba beè mòn ẽ?

  2. Mósĩ́ deè ní baẹ̀ olòó tú lédiò kọọmá kpẹ̀a nè gbò nen ẽ́?

  3. Mó gbò sĩ́ deè ní e baẹ̀ olòó kọọmá ẹẹ lé kpẹ̀a ẹ́, vá éé à sìlà aa m ẽ́?

  4. Mósĩ́ deè ní e búma ea kuu sìtóm kọ̀ kpẹ̀a ni olòó dọ ló buù bée gbáá gé kil sĩ́ naa ẽ́?

  5. Mó íb búma ea síá tóm ní ea beè nèà gbò nvín Tọọ̀ Kpá Gílẹẹ̀d e?

  6. Mókà búma ní e gbò pọ̀b kà bõ̀ònaló ni ne pá gbò níí Jìhóvà ẹ?

  7. Éé náa kọ ó zìgà kọ bẹ̀l Boǹ Méné Bàrì dì ea gé kil sĩ́ ẽ́?

  8. Mósĩ́ deè ní eé zógè kọ è nveè sãa kúm Boǹ Méné Bàrì e?