• Sọ́l ea Gã́bug dú 67 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀR

 • Jìhóvà Náa Gé Kin Nen Ea Íe Tã̀àgã Bùlà”: (10 mínìt)

  • Ps 51:1-4—Déviìd beè palàge ọgá kọ aẹ̀ siè pọ́lọ́ uu lèe boo Jìhóvà (w93 3/15 10-11 ¶9-13)

  • Ps 51:7-9—Déviìd beè ié bíí ló ia ló ea aa bá Jìhóvà kọbéè à láá kpáá ièè zààvà (w93 3/15 12-13 ¶18-20)

  • Ps 51:10-17—Déviìd beè nyimá kọ Jìhóvà é ia ló nè nen ea aa deè ọgá aa ló a pọ́lọ́ (w15 6/15 14 ¶6; w93 3/15 14-17 ¶4-16)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 45:4—Moní kà kàkà bel ea bọọ lọl váà lee ní ea bọ́ló kọ é kpènà ẽ? (w14 2/15 5 ¶11)

  • Ps 48:12, 13—Mókà gbò dọ̀ tóm ní e nàkà ketõ̀ò Kpá Káí í néi ẽ́? (w15 7/15 9 ¶13)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 49:10–50:6

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) g16.3 10-11

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) g16.3 10-11

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 3 kpò nu ge nò ¶1—Nvèè kùbmà ló tení dú ló ge kọ́ nèe nu ea kil ló vídiò ea di boo jw.org ea kọlà: Mée ní ea Beè Emí Kpá Káí é?

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 98

 • Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E”: (15 mínìt) Gbò bíb nè ààla. Dààmà togó tení dú ló ge zogèe vídiò ea di boo jw.org ea kọlà: Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E váá iná ló kpò ea kọlà: “Búmà Tọọ̀ Kpá ea ólò sẹ̀ẹ̀a áá Tẽ̀ènè Dee.” (Ẹ̀b kè kẽè PUBLICATIONS > VIDEOS.)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 18 togó ¶1-13

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 109 nè Tã̀àgãló