Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 38-44

Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kuu Gbò Zọ̀ló

Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kuu Gbò Zọ̀ló

Gbò e bà gé sí tóm nè Jìhóvà é láá àgala boo a nvèè bá kè bá kọ̀láá íb tã̀àgã̀

41:1-4

  • Kpáló Déviìd beè palàge zọ̀

  • Déviìd beè ẹ̀b nú ea kil ló gbò e ba dìtõ̀ò kil kẽ

  • Déviìd náa beè ẹ̀bmà dẽè bóa ea é nááá mm̀ dũ̀ùnè sĩ́deè, sõò à beè ẹ̀bmà dẽè nvèè nyíé gbàà, nyìmà nù, nè nvèè bá ea aa bá Jìhóvà

  • Jìhóvà beè ẹ̀b Déviìd naamá nen ea bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo