Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

June 13-19

PSALM 38-44

June 13-19
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 4 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kuu Gbò Zọ̀ló”: (10 mínìt)

  • Ps 41:1, 2—Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe á dì nè gbò e bà ẹb nu ea kil ló gbò e ba dìtõ̀ò kil kẽ (w15 12/15 24 ¶7; w91 10/1 14 ¶6)

  • Ps 41:3—Jìhóvà ólò ẹ̀b nú ea kil ló gbò e bà tõo lèlà e kpá ló va zọ (w08 9/15 5 ¶12-13)

  • Ps 41:12—Ból dẽé sĩ́ nyòòmà dì deè sĩ́ gé láá nvèè bá nè neǹ zọ̀ló kọ á ié ĩ̀ìmà (w15 12/15 27 ¶18-19; w08 12/15 6 ¶15)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 39:1, 2—Mósĩ́ deè ní eé lẹ̀ẹ̀là bel ló bé e lóò bel naa ẽ́? (w09 5/15 4 ¶5; w06 5/15 20 ¶12)

  • Ps 41:9—Mósĩ́ deè ní e Jíízọ̀s beè tú dì tõ̀ò Déviìd doolé ló ńlẹ́ẹ̀ dìtõ̀ò ẽ? (w11 8/15 13 ¶5; w08 9/15 5 ¶11)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 42:6–43:5

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g16.3

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g16.3

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 2 kpò nu gè nò ¶4-5—Nvèè kùbmà ló tení dú ló ge kọ́ nèe nu ea kil ló vídiò ea di boo jw.org ea kọlà: É Kọ Bàrì Íe Bée?

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 128

 • Ká O Dẽe Gbẹẹ́ Boo ẹẹ zìgà Nù Ã!: (15 mínìt) Loa sọ́l. Zogèe vídiò ea di boo jw.org ea kọlà: Dú Kóò Jìhóvà—Ká O Dẽe Gbẹẹ́ Boo ẹẹ zìgà Nù Ã! (Sọ́l ea Gã́bug dú 24). (Ẹ̀b kè kẽè BIBLE TEACHINGS > CHILDREN.) Vá ò ló sọ́l boo gbò nu gè naa ea zọ gbá tọ “Doolé ló: Di dùm Kátogóí nè ní dì Deè Sĩ́,” òó láá bĩiná na gbò bíbví: Mó kà gbò nyààa ní e Páladaìs é dómá ẽ́? Mó kà gbò tã́áná dee bá ní e olo ẹbmà dẽe ẽ́? Mósĩ́ deè ní e gè olòó bugi togó boo o ból dẽe sĩ́ é nveè bá kọ ó ié ĩ̀ìmà ẽ?—2Kọ́r 4:18.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 17 togó ¶14-22, nu gè tení boo ea di boo 152 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 36 nè Tã̀àgãló