ÉÉ NÁA À DÚ BÍI É:

Gbò vídiò ólò tọá ló nen tṍó e bà momà dẽe váá dãa mà tṍ. Níí ólò nvèè bá naa kọ nen á palàge pãane tṍ nè ge naa kọ nu á gbẹá nyíè nen. Jìhóvà beè zogè kà lé nu dòòmà bá ea tõo lọ̀l váà lee mm̀ ge noomà nu tení dú ló nu e nen momà dẽe.—Tóm 10:9-16; Kùùà 1:1.

Gbò vídiò ea kọlà: É Kọọ̀ Bàrì Íe Bée?, Mée ní ea Beè Emí Kpá Káí é?, À Náàà È Nyímá Kọọ̀ Kpá Káí Dú Kà Kà Ẹ? Aé láá dú gè tú noomá 23 kà nu ge nò ea di mm̀ bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa. Gbò vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?, Éé Ní Ea Ólò Naaá Tṍó E Gé Nó Kpá Káí É?, Éé Ní Ea Ólò Naaá Gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l Lẹ? siè kpóó ló gbò nen kọ bàá zọ̀i noá Kpá Káí àbèè bà dú gé zọ̀i sí nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà. Èé láá tu nágé sìgà bẹẹ gbò vídiò ea bọọ́ begè sẹ̀ẹ̀mà nò Kpá Káí.—km 5/13 3.

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Tú tṍó gbẹẹ́ deè s naa dã̀ànlóòd vídiò eo gbĩ́ì ge siimá tóm

  • Kpoogè dee ló ene kà àbèè bàà kà bíb eo é bĩ́íná tẹ̀ íè tọá e vídiòí é áálá

  • Gbai ẹbvii vídiòí

  • Ló sọ́l boo gbò kà ea di m

DÒ GE NAA ŃNÍÍ:

  • Kììlà kpò nvéè ene kà gbàà bẹẹ gbò trákt, vá ò zógèe code ea é fáálá ẹ imá ló vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

  • Zogèe vídiò ea kọlà: À Náàà È Nyímá Kọọ̀ Kpá Káí Dú Kà Kà Ẹ? vá ò née bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa, ea tú kà ea di mm̀ 3 kpò nu ge nò tẹlẹ bàlàkẽ