Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 34-37

Dẹlẹ Nyíé boo Jìhóvà vá ò Náa Nú Ea Dú Lé

Dẹlẹ Nyíé boo Jìhóvà vá ò Náa Nú Ea Dú Lé

“Ógá . . . bẹ́ nyíe ló gbò pọ́lọ́ lab dògò”

37:1, 2

  • Ógá zìgà kọ sìm kil sĩ́ gbò pọ́lọ́ lab dògò mm̀ nakà bàlà booí á maaná o bùlà lọl ló ge fã̀ Jìhóvà. Ká nyíe gbẹẹ́ boo gbò tã́áná dee bá ea aa bá Bàrì nè o gbò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́

“Dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà vá ò náa nú ea dú lé”

37:3

  • Dẹlẹ nyíé boo kọ Jìhóvà é nveè bá nè ni tṍó eo íè bàà bàà bùlà àbèè tã̀àgã bùlà. Àé nveè bá nè ni kọ ó kaá gbẹá mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo

  • Kil sĩ́ gè olòó kọ́ kpẹ̀a ea kil ló Boǹ Méné Bàrì

“Ié kààà lèèma mm̀ Jìhóvà”

37:4

  • Noo tṍó gè bùmà Kpá Káí vá ò bugi togó boo mm̀ bug ge nyimá ló Jìhóvà leevè

“Tú kọ̀láá kà o nòònù gbẹẹ́ bá Jìhóvà”

37:5, 6

  • Aa deè dẹlẹ nyíe boo kọọ̀ Jìhóvà é nvee nèè bá neè ni kè bá kọ̀láá íb dìtõ̀ò eo kpeè sĩ́ ló

  • Kil sĩ́ gè ié lé láb kè bá nàà uú boo, bíígáló, àbèè tṍó e bà kpọ́ ni kyáá bel ló

“Ié ĩ̀ìmà elá bànà Jìhóvà vá ò ẹbmà ẽ dẽe”

37:7-9

  • Òòà aaló ge dõgẽ gbalá labví láb e náa bọ́ló ea é láá kyọ̀ o zààvà nè kpènà ea aa bá Bàrì

“Gbò kilmà bùlà kẽ ní bà é tõó boo kunùkẽ̀í ẽ́”

37:10, 11

  • Tõó dùm ge kìlmà bùlà kẽ, vá ò kilmà kpá ló kẽ elá bànà tṍó e Jìhóvà é lọl dénè pọ́lọ́ bèèla eo gé téní bá

  • Nvèè bá nè pá vígà, vá ò tú zìgà nù ãa bàlà boo níí Bàrì ea ni íná kulóí nvèèmà nyíé gbàà gbò e bà di mm̀ tã̀àgã̀ bùlà

Boǹ Ménè Mẹsáíà é dómà gbele tõ̀ò tã́áná dee bá