Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò kọ̀ kpẹ̀a e bà gé tú tráktí siimá tóm gbẹá Malta

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A June 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Lọ̀ọ̀gà bùlà ge nèèmà Awake! Ne bẹẹ gbò trákt. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí nóómá bée olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Dẹlẹ Nyíé boo Jìhóvà vá ò Náa Nú Ea Dú Lé

Tú gbò dùùlà bá deè tṍ ea di mm̀ Psalm 37 siimá tóm.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kilsĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Ge noomà Nuù Nen Tení Dú Ló Gbò Vídiò

Éé ní ea náa èé tú bẹẹ gbò vídiò siimá tóm kọ̀ kpẹ̀a ẹ́? Mósĩ́ deè ní e ńníí é láá kpáá naa kọọ̀ kà á di mm̀ bẹẹ noomà nù ẽ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kuu Gbò Zọ̀ló

Gbò moǹ bel e nyómá Bàrì beè tõó ló Déviìd kọ á emí mm̀ kpá Psalm 41 é láá siè kpóó ló gbò gyọ́ọ̀lo e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nieí e bà di mm̀ zọ̀ló àbèè bígá ló.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Náa Gé Kin Nen Ea Íe Tã̀àgã̀ Bùlà

Mm̀ Psalm 51, Déviìd baatẽ́ bée agẹbá pọ́lọ́ beè tọàẹ̀ é ló naa. Éé ní ea beè nvèè bá nèe kọ á láá kpáá zọ̀ Bàrì ié lé gbaa lóé?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A Tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E

Tú gbò bíbvá loomá sọ́l boo boo gbò nú e Boǹ Méné Bàrì ni náá lọ̀l gé mm̀ gbáá 1914 na.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Tú Dénè O Tã̀àgã̀ gbẹẹ́ bá Jìhóvà”

Gbò moǹ bel dùùlà bá tṍ e nyómá Bàrì beè tõó ló Déviìd kọ á emí mm̀ kpá Psalm 55:22 é láá nvèè nèi kọ é nyimá bá gè sií ló kọ̀láá íb tã̀àgã̀ àbèè tã̀àgã̀ bùlà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Bàrì Dú Nà Neǹ Nvèè Bá”

Déviìd beè lèèlà Jìhóvà ló A moǹ bel. Mókà gbò ketõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí ní ea ni nveè bá nèni tṍó eo di mm̀ tã̀àgã̀?