Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: É kọọ̀ ú dṹùnà báàsĩ́ ló bùlà e Bàrì íe kìlmàí ló?

Dọ̀ Kpá Káí: Kùùà 21:4

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtowerí baatẽ́ nú e Kpá Káí kọ́ kilma ló ú nè dùm.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Éé ní ea náa mòn tã̀àgã̀ à bọọ ẹ́?

Dọ̀ Kpá Káí: 1 Jọ́ọ̀n 5:19

Kà Kà Bel: Nen ea gé bẹl bàlà booí dú Sétàn ea dú Pọ́lọ́ Nyómá.

ÉÉ NÍ EA ÓLÒ NAAÁ TṌÓ E BÀÉ NÓ KPÁ KÁÍ É?

Bá gè nèèmà: Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò zọ̀ gbò nen noá Kpá Káí e bè nóó kpẽ́ kpègè ló mm̀ ge aalá sìgà gbò bíb ea dì belí: Éé ní ea náa mòn tã̀àgã̀ à bọọ ẹ́? Mósĩ́ deè ní e pá ńdáà tọ é láá ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe ẽ́? Nakà ńkpulu dẽè vídiòí baatẽ́ bé e ólò zọ̀ gbò nen noá Kpá Káí naa. [Bìlà vídiòí Éé Ní Ea Ólò Naaá Tṍó e Bàé nó Kpá Káí é?] Èé láá loá sọ́l boo nakà kpáí. [Zogèe ene kà bẹẹ gbò kpá e ólò zọ̀ gbò nen noá, vaá be à válí, sẹlẹ́ẹ nò Kpá Káí tọ ló.]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.