Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 24-27

Kọ́ọ̀ Bùlà Ea Kil Ló Táíà Agẹlẹ Ló Bẹẹ Gè Dẹlẹ Nyíé Boo Moǹ Bel Jìhóvà

Kọ́ọ̀ Bùlà Ea Kil Ló Táíà Agẹlẹ Ló Bẹẹ Gè Dẹlẹ Nyíé Boo Moǹ Bel Jìhóvà
ÈB
Text
Image

Kpá Èzíkiẹ̀l fáálá gbò nòòtẽ́ ea kuu kyọ̀à sĩ́ ea beè dọ boo pá Táíà.

  • 26:7-11

    Sìgà tṍó, tṍó e 607 B.C.E. ni téní lọ̀l, mée ní ea beè kyọ̀gàlà sĩ́ pọ̀b boǹ Táíà ẹ?

  • 26:4, 12

    Mm̀ gbáá 332 B.C.E. mée ní ea beè tú gbò nú e ba beè kyọ̀gàlà sĩ́ ea di mm̀ pọ̀b boná nòòmà káà múú e bà téní boo vaá gé kyọ̀sĩ́ boǹ Táíà e múú bééá tení lóá ẹ́?

Mókà kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ní eo gé ẹbmà dẽe kọ á gbóó mm-máé?