Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 11-14

É Kọọ̀ Ò Ólò Gbàn Gé Tṍ Ló Tùle Ea Aa Bá Bàrì?

É Kọọ̀ Ò Ólò Gbàn Gé Tṍ Ló Tùle Ea Aa Bá Bàrì?

Éé ní ea dú dùùlà bá deè tṍ ea aa bá Jìhóvà ẹ?

11:19

  • Kólì Kyáà

  • Nvèà Nu Nè Sẹ̀ẹ̀à Gyáa

  • Vulè Nè Ge Ia Ló Pọ́lọ́

Mósĩ́ deè ní e nda é láá palàge gbàntṍ ló dùùlà bá deè tṍ ea aa bá Bàrìí é?

11:20

  • Kólì Kyáà

  • Nvèà Nu Nè Sẹ̀ẹ̀à Gyáa

  • Vulè Nè Ge Ia Ló Pọ́lọ́