• Sọ́l Ea Gã́bug Dú 52 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • É Kọọ̀ Ò Ólò Gbàn Gé Tṍ Ló Tùle Ea Aa Bá Bàrì?”: (10 mínìt)

  • Èzí 11:​17, 18​—Jìhóvà beè zìgà ge òòma kẽè kà kà fã̀ nvee kẽ (w07 7/1 11 ¶4)

  • Èzí 11:19​—Jìhóvà é láá naa kọ é gbàntṍ ló a tùle (w16.05 15 ¶9)

  • Èzí 11:20​—Jìhóvà gbĩ́ kọọ̀ é tú nú e nóò siimá tóm

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 12:​26-28​—Mókà dọ̀ tóm ní e gbò gã́belí ne gbò gyóòlo Jìhóvà ẹ? (w07 7/1 13 ¶8)

  • Èzí 14:​13, 14​—Éé ní e nóò lọl ló ge kọọ̀ bà kólí béè gbòí é? (w16.05 26 ¶13; w07 7/1 13 ¶9)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 12:1-10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 154

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (15 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb17 41-43)

 • CNò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 14 togó ¶15-23, tení boo ńkpó ea di boo 156 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 43 nè Tã̀àgãló