Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Láb Ea Bọ́ló Gè Labví Gbẹá Nù Tọọ̀ Nen

Gbò Láb Ea Bọ́ló Gè Labví Gbẹá Nù Tọọ̀ Nen

Gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst “dú nu ẹb nè bàlà boo.” (1 Kọ́r. 4:9) Boo béè vó, á gá bọọ́í ló kọọ̀ sìgà tẹ̀ íè tó é láá ẹ̀bvii tenmá deè nvíǹdò àbèè kọọ̀ à tõó nvéè nù tọ pãanéi tṍ ló. Kámerà nè máíkròfóòn é láá di sìgà be, ea é náa kọọ̀ tẹ̀ íè tọá á mònii, dã́i mon, àbèè ge naa rẹ́kọọ̀d bẹẹ mon. Nee sìgà gbò sĩ́deè eé láá labmá láb ea bọ́ló gbẹá nù tọọ̀ není.​—2 Kọ́r 6:3.

TENÍ DÚ LÓ O LÁB (Fíl 1:27):

  • Ó gá labví láb e áá tẹ̀ íè tọá ní ea bọ́ló gè labvíé tení dú ló gè kọọ̀ nóo gé so dẽe ẹ̀bmà mm̀ a tọ. Ó gá dé nu, ṍ nu, kolí kọ́l boo fóòn, àbèè ge lẹ̀ẹ̀là tóm tenmági boo fóòn má dõona gbò tṍó eo di nù tọọ̀ nen

TENÍ DÚ LÓ O LÒBÈL (Ẹ́fẹ 4:29):

  • Tṍó eo di gã́ nù tọ, ó gá ló tọ́ọ̀ kà bel e bè nóo gbĩ́ì kọọ̀ tẹ̀ íè tọá á dã̀. Sìgà pá vígà é láá beeláfùl ge zẹ́ẹ́ emà ba loa sọ́l kọbé bà láá bõònè ló ba bug ea kuu bel e bà gbĩ́ì ge lò

Mókà dõona kà gbò sĩ́deè ní eo é láá labmá láb ea bọ́ló gbẹá nù tọọ̀ nené?