Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 21-23

Dọ̀ Ge Dú Ménéá Kuu Bá Nen Ea Lela Ló

Dọ̀ Ge Dú Ménéá Kuu Bá Nen Ea Lela Ló
ÈB
Text
Image

Jíízọ̀s ní ea “lela ló” gè dú méné mm̀ ge mm-mè kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Èzíkiẹ̀l e.

  • Jén 49:10

    Mókà tẽ́gã ní e Mèzáíà beè aa ẹ?

  • 2 Sám 7:12, 16

    Mókà bẹbẹ̀l ní ea é di dọ̀ọ̀mà dè-dè e?

  • Máát 1:16

    Máátìù beè noone kà lèlà bé e mana manaá beè nòòà naa tení domá ló mée ẽ́?

Éé ní e olo nóò ea kuu Jìhóvà lọl ló a béèlàfùl gè naa kọọ̀ bẹ̀lí á lela ló Jíízọ̀s e?