Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 18-20

Tṍó E Jìhóvà Ni Ia Ló Pọ́lọ́, É Kọọ̀ À Ólò Táẹ́ Nyíe?

Tṍó E Jìhóvà Ni Ia Ló Pọ́lọ́, É Kọọ̀ À Ólò Táẹ́ Nyíe?

18:21, 22

  • Tṍó e Jìhóvà ni ia ló bẹẹ gbò náàkyọ̀ nèi, ẹlẹ náa é kpáá tuná beemái bel ló mm̀ dì deèsĩ́.

Nakà gbò nu dòòmà bá ea di mm̀ Kpá Káíí nveè bá nèi kọ é dẹlẹ nyíe boo bé e Jìhóvà ólò ia ló pọ́lọ́ naa.

Méné Deviìd

  • Gbò éé ní ea é láá sìlà aa m be m̀ aa ló gè sẹlẹ gbò nà zìgà nùe?

  • Éé ní e baẹ̀ élá boo vaá ia ló nèe ẽ́?

  • Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè ia ló nèe ẽ́?

Méné Mànássà

  • A beè sí moní kà pọ́lọ́ ẹ́?

  • Éé ní e baẹ̀ élá boo vaá ia ló nèe ẽ́?

  • Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè ia ló nèe ẽ́?

Neǹ Tóm Pítà

  • A beè sí moní kà pọ́lọ́ ẹ́?

  • Éé ní e baẹ̀ élá boo vaá ia ló nèe ẽ́?

  • Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè ia ló nèe ẽ́?

Mósĩ́ deè ní e nda é láá nó gè ia ló pọ́lọ́ belí Jìhóvà ẹ?