Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

É Kọọ̀ Ò Ólò Ia Gé Ló Nè O Bá?

É Kọọ̀ Ò Ólò Ia Gé Ló Nè O Bá?

Àé láá tàvàlà ge ia ló pọ́lọ́ nè bẹẹ bá, bã̀àna pọ́lọ́ e beè sí kà kpã́á dee e Jìhóvà beè ia ló nèi. Ba beè ló sọ́l boo nakà gáí mm̀ ene kà lòbèl ea beè faalá vídiò gbẹá Pọ̀b Kà Bõ̀ònaló Ea Ólò Sẹ̀ẹ̀a Buù Kà Bálá Sĩ́ mm̀ gbáá 2016, ea togó bel kọ́ọ̀ “Kilsĩ́ Gè Olòó Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Nè Jìhóvà!” Tú JW Library app kpáá ẹ̀bmà vídiòí, vaá ò áálá gbò bíb ea di kèí:

  • Kuù gbáá ní e ba beè kpoomá Sonja lọl mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

  • Mókà ketõ̀ò Kpá Káí ní e gbò kànen beè bugi nè Sonja ẹ, vaá a beè nvèè bá nèe naa vàẹ?

  • Móbá ní e gbò e bà di mm̀ bõ̀ònatõ̀òá beè tuumá Sonja tṍó e bà kpáá túe nvee mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

  • Mókà bug ní ea géè tãagẽ bùlà Sonja ẹ, vaá a tẹ̀ beè nvèè bá nèe naa vàẹ?