• Sọ́l Ea Gã́bug Dú 11 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • É Kọọ̀ Ò Ólò Mm-mè Gé Gbò O Zìgà Nù?”: (10 mínìt)

  • Èzí 17:​1-4​—Pá Bábilọ̀n beè tú Zèdèkáíà nyaamá ló Méné Jèhóakìn (w07 7/1 12 ¶6)

  • Èzí 17:​715​—Zèdèkáíà beè gbaalá log ea beè di zẹ̀ẹ̀ pá Bábilọ̀n nè ẹ̀ẹ̀ vaá àà gé gbĩ́ nvèè bá lọl bá gbò bé pá Íjẹ̀pt (w07 7/1 12 ¶6)

  • Èzí 17:​18, 19​—Jìhóvà beè ẹ̀bmà dẽe lọl bá Zèdèkáíà kọ á mm-mè gbò a zìgà nù (w12 10/15 30 ¶11; w88 9/15 17 ¶8)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 16:60​—Éé ní ea dú “zíl ea dì lee” é, vaá bà mée ní e bà dṹùnà nakà zílíé? (w88 9/15 17 ¶7)

  • Èzí 17:​22, 23​—Mée ní ea dú “ńkem̀ mée ea pómè” e Jìhóvà beè kọọ̀ àé fóè e? (w07 7/1 12 ¶6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 16:28-42

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó wp17.4​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó wp17.4​—Kọ́ nu ea kil ló vaá ò ló sọ́l boo vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É? (sõò ó gá bìlà).

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 11 ¶1-2 nu ge nò​—Kolí není domá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 36

 • Mm-mè Nu Eo Beè Zìgà Deè O Ílà Dóm Nè Va Kalìbèè Ò Íè Kẹ̀lẹ̀ Mm̀ O Ílà Dóm Nè Va: (10 mínìt) Lòbèl ea é neà aa bá neǹ kànen ea dẹẹ̀a boo March 2014 Awake! 14-15 náásĩ́.

 • Dú Kóò Jìhóvà​—Olòó Ló Kà Kà Bel: (5 mínìt) Bìlà vídiòí Dú Kóò Jìhóvà​—Olòó Ló Kà Kà Bel. Tṍó eo ni náa vó lọ̀l, ò gbóó kolí sìgà gbó pá nvín eo beè sà domá boo ketõ̀ò lòbèl, vaá ò bĩ́íná va bíb ea kil ló vídiòí.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 15 togó ¶1-8

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 137 nè Tã̀àgãló