Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé kọ́ kpẹ̀a aa nù tọ dọ nù tọ gbẹá Italy

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A July 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló mòn tã̀àgã̀. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Ò Ólò Gbàn Gé Tṍ Ló Tùle Ea Aa Bá Bàrì?

Mósĩ́ deè ní e nyíéi bãàa mm̀ béèlafùl e neè nyòòmà kólì kyáà àbèè bẹẹ nvèà nu nè sẹ̀ẹ̀à gyáaẹ́? Éé ní ea tõó dọ̀ ge ié tàn ge gbàntṍ ló tùle ea aa bá Bàrìe?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Ò Ólò Mm-mè Gé Gbò O Zìgà Nù?

Éé ní e beele nóò lọl ló Méné Zèdèkáíà ea kil ló gbò nu ea silà aa mm̀ ge kọọ̀ nóò sẹlẹ̀ gbò nú eo beè zìgàẹ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Tṍó E Jìhóvà Ni Ia Ló Pọ́lọ́, É Kọọ̀ À Ólò Táẹ́ Nyíe?

Mókà gbò nu dòòmà bá ea di mm̀ Kpá Káí ní ea tẹ́lẹ bàlà kẽè íb kpãà bé e Jìhóvà ólò ia ló pọ́lọ́ naa ẽ́? Mósĩ́ deè ní e bá ea lábmá láb nyòòmà Déviìd, Mànássà, nè Pítà nveè bá nèi kọ é dẹlẹ nyíé boo bé e Jìhóvà ólò ia ló pọ́lọ́ naa ẽ́?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

É Kọọ̀ Ò Ólò Ia Gé Ló Nè O Bá?

Àé láá tàvàlà ge ia ló pọ́lọ́ nè bẹẹ bá, bã̀àna pọ́lọ́ e beè sí kà kpã́á dee e Jìhóvà beè ia ló nèi. Éé ní ea é láá nvèè bá nèi ẽ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Dọ̀ Ge Dú Ménéá Kuu Bá Nen Ea Lela Ló

Mósĩ́ deè ní e kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e Èzíkiẹ̀l beè kọ́ nyòòmà nen ea lela ló ḿḿ-má kilma ló Jíízọ̀s e? Éé ní e níí nóòmà beele kilma ló Jìhóvà ẹ?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Láb Ea Bọ́ló Gè Labví Gbẹá Nù Tọọ̀ Nen

Tṍó e di élá nù tọọ̀ nen, beà sẹlẹ née ólò nyima kọọ̀ tẹ̀ íè tọá gé ẹbvíi àbèè ge pãanéi tṍ ló. Mósĩ́ deè ní eé láá labmá lé láb gbẹá nù tọọ̀ nené?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kọ́ọ̀ Bùlà Ea Kil Ló Táíà Agẹlẹ Ló Bẹẹ Gè Dẹlẹ Nyíé Boo Moǹ Bel Jìhóvà

Kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e Èzíkiẹ̀l beè kọ̀ ea kuu kyọ̀à sĩ́ ea dọ́ boo Táíà gbõ̀ònà bé ea beè kọ́ naa.