Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: Sìgà gbò íé bùlà kọọ̀ dee a táló Kpá Káí, boo tṍó e dõona gbò zigà kọọ̀ à gé si síá tóm. Ńlóò bùlà kọ́ vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: 2 Tim 3:16, 17

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtowerí íbá boo gbò nu dòòmà bá ea di mm̀ Kpá Káí e nyìmànù di m vaá nè nàgé gbò lọ̀ọ̀gà bug ea kil ló sĩ́deè ge ié kàà lé dọ̀ bélè lọl mm̀ o bugì Kpá Káí.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: É kọọ̀ ke kùbmà bàlà booí a íná kuló?

Dọ̀ Kpá Káí: Máát 24:3, 7, 14

Kà Kà Bel: Kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea di mm̀ Kpá Káí zógè kọọ̀ è di mm̀ dee deè nvéè dee. Sõò níì lé kpẹ̀a ea tõó dọ̀ kọọ̀ nu é gé dú lé pọ́ì ńkem̀ tṍó àla.

LÉ KPẸA EA AA BÁ BÀRÌ!

Bíb: Sìgà gbò bugi togó kọọ̀ Bàrì beè dèm boo kunukẽ̀í naamá kiẽ́e ea é doomà gbò nen ẹ̀b kọbé à nyímá ló gbò e bàé zọ́ẹ tõó káála, ńlóò bùlà kọ́ vàẹ?

Bá gè nèèmà: Nakà bróshọ̀í zógè nú ea náa vá à gã́bug nen à zìgà kọọ̀ Bàrì beè dèm boo kunukẽ̀í kọọ̀ gbò nen á tõó boo dọ̀ dè-dè. Àé léémám ge òòa kẽ dú dõona tṍó gé zọ̀ ni loá sọ́l boo túá kà bíb ea di boo 10 náásĩ́ kpáí ea kọ́ọ̀: “Bàrì beè dèm bàlà booí ló éé?

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.