Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 29-33

“À Íe Méné Ea É Bẹl Mm̀ Lé Lab Dògò”

“À Íe Méné Ea É Bẹl Mm̀ Lé Lab Dògò”

Jíízọ̀s, ea dú Ménéí a íbá ló “gbò tùle” àbèè gbò kànen e bàé ẹb nú ea kil ló pá a gbò naanà ból

32:1-3

  • Dì belí “ketõ̀ò gũ̀a aa bá gbele ìlì sẽ́ boo,” bà ólò sí tóm ge kpènà pá a gbò naanà ból lọl bá ìlìsẽ́ bíígá ló nè ọ́ọ́-ọọ̀ ló

  • Dì belí “kòòla múú ea di boo kunukẽ̀ kiẽ́e múú á gé,” bà ólò nè dĩ̀ìnè ló gbò e bà íe tàn ge fã̀ Bàrì tení dú ló gè noòmà va ẹẹ kà kà belá

  • Dì belí “ùù-úù ea aa ló gbele báà dem ea di boo kpáà bàlà òl kã́á-kãà kẽ,” bà ólò naa kọọ̀ gbò naanà bólí á ié dĩ̀ìnè ló tení dú ló gè nè va gbò tùle ea aa bá Bàrì