Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

January 9-15

ÀÌZÁÍÀ 29-33

January 9-15
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 123 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • À Íe Méné Ea É Bẹl Mm̀ Lé Lab Dògò”: (10 mínìt)

  • Àìz 32:1—Ẹẹ Méné ea é bẹl mm̀ lé lab dògòí dú Jíízọ̀s Kráìst (w14 2/15 6 ¶13)

  • Àìz 32:2—Jíízọ̀s ea ni ĩ́ìtẽ́ boo kpòté bẹ̀lí a íbá ló gbò tùle e bàé ẹb nú ea kil ló pá a gbò naanà ból (ip-1 332-334 ¶7-8)

  • Àìz 32:3, 4—Baa búmá vaá nè dùùlà bá deè tṍ pá gbò níí Jìhóvà ea ni nveè bá nè va kọ bàá labví lé láb (ip-1 334-335 ¶10-11)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 30:21—Mó gbò sĩ́deè ní e Jiìhóvà ólò zọ̀ pá a gbò gyóòlo loá belé? (w14 8/15 21 ¶2)

  • Àìz 33:22—Mó tṍó nè mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè dú Neǹ Bèèla, Neń Ea Ólò Nè Log, nè Méné pá dó Ízràẹ̀l ẹ? (w14 10/15 14 ¶4)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 30:22-33

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp17.1—Bá gè aamá bel nè tẹ̀ íè tọ ea gbálá bã̀ súng.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp17.1—Bugi ketõ̀ò Kpá Káí lọl boo fóòn.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)lv 31-32 ¶12-13—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 119

 • “Ketõ̀ò Kpènà Aa Bá Ìlì Sẽ́” (Àìz 32:2): (9 mínìt) Bìlà vídiòí.

 • Palàge Pãane Tṍ Ló Bel Gbẹá Nònù: (6 mínìt) Bìlà vídiòí Palàge Pãane Tṍ Ló Bel Gbẹá Nònù. Tṍó eo ni náa vó lọ̀l, ò gbóó kolí sìgà gbò pá nvín eo beè sà domá boo ketõ̀ò lòbèl, vaá bĩiná va kọọ̀: Éé ní ea é láá naa kọọ̀ ógá pãane tṍ ló bel gbẹá nònù ẽ? Éé ní ea gáẹ̀ beè naaá ló Nóà be náa beè pãane tṍ tṍó e Jìhóvà kọ́ nèe bé ea é ká faàa naa ẽ́? Éé ní ea náa à dú bíi kọọ̀ gbò pá nvín á pãane tṍ ló bel gbẹá nònù ẽ?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) 6 togó kr ¶16-24, tení boo ńkpó ea di boo 67 náásĩ́”

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 40 nè Tã̀àgãló