Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 43-46

Jìhóvà Dú Bàrì E Kọ̀láá Kà Nú Ea Beè Kọ́ Gbẹẹ́ Kẽ Ólò Naaá

Jìhóvà Dú Bàrì E Kọ̀láá Kà Nú Ea Beè Kọ́ Gbẹẹ́ Kẽ Ólò Naaá
ÈB
Text
Image

Nú ea é láá dú 200 gbáá besĩ́ bà kálá bé Bábilọ̀n èl bá, Jìhóvà beè tú tṍó gbẹẹ́ sĩ́ baatẽ́ nú ea é nááá tenmá gã́ neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Àìzáíà.

44:27–45:2

  • Cyrus ní ea é bé Bábilọ̀n èl bá ẹ́

  • Bàé gbẹ́ẹ pálàa kà nùtọ ea di ló gbabeá sèèla

  • “Àé dú gè kãamè” koola Múú Euphrate, ea dṹùnà pọ̀bkà nú ea ólò kpènà boná lọl kẽ