ÈB
Text
Image

Nú ea é láá dú 200 gbáá besĩ́ bà kálá bé Bábilọ̀n èl bá, Jìhóvà beè tú tṍó gbẹẹ́ sĩ́ baatẽ́ nú ea é nááá tenmá gã́ neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Àìzáíà.

44:27–45:2

  • Cyrus ní ea é bé Bábilọ̀n èl bá ẹ́

  • Bàé gbẹ́ẹ pálàa kà nùtọ ea di ló gbabeá sèèla

  • “Àé dú gè kãamè” koola Múú Euphrate, ea dṹùnà pọ̀bkà nú ea ólò kpènà boná lọl kẽ