Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

January 30–February 5

ÀÌZÁÍÀ 43-46

January 30–February 5
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 33 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Dú Bàrì E Kọ̀láá Kà Nú Ea Beè Kọ́ Gbẹẹ́ Kẽ Ólò Naaá”: (10 mínìt)

  • Àìz 44:26-28—Jìhóvà beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ bàé beè kpáá tìb Jèrúsalẹ̀m nè a tọọ̀ káí, vaá a beè kolí béè Cyrus kọọ̀ ẹlẹ ní ea é bé Bábilọ̀n èl bá ẹ́ (ip-2 71-72 ¶22-23)

  • Àìz 45:1, 2—Jìhóvà beè kọ́ bààtẽ́ ea kuu bé e bàé bé Bábilọ̀n èl bá naa (ip-2 77-78 ¶4-6)

  • Àìz 45:3-6—Jìhóvà beè kọ́ gbò nú ea náa vá à tú Cyrus beemá Bábilọ̀n èl bá (ip-2 79-80 ¶8-10)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 43:10-12—Mósĩ́ deè ní e pá Ízràẹ̀l beè dú dó e bà géè sí neǹ ditõ̀ò nè Jìhóvà ẹ? (w14 11/15 21-22 ¶14-16)

  • Àìz 43:25—Éé ní ea dú kà lèlà bug ea náa vá à Jìhóvà ólò ia ló bẹẹ náàkyọ̀ ẹ? (ip-2 60 ¶24)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 46:1-13

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg—Kọ́ kpẹ̀a tṍó e bè nóò noo nè nen eo ólò gbai siai tóm àbèè ò gbáà diaí tọọ̀ kpá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) jl 4 nu ge nò

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 143

 • À Náàà È Nyimá Kọọ̀ Kpá Káí Dú Kà Kà Ẹ?: (15 mínìt) Bìlà vídiòí À Náàà È Nyimá Kọọ̀ Kpá Káí Dú Kà Kà Ẹ? Tṍóá gbóó bĩiná nagbò bíbví: Mósĩ́ deè ní eé láá tú nakà vídiòí kọọmá kpẹ̀a tṍó e gé kọ́ kpẹ̀a tṍó e bè néè noo, gbẹá kiẽ́e gbò nen bọọ, nè aa tọ dọ tọ ẹ́? Gbò lé-lé éé ní e olo ni íe lọl mm̀ vídiòí é?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 7 togó ¶19-23, ńkpó ea di boo 75 náásĩ́, ńkpó ea di boo 76-77 náásĩ́, nu gè tení boo ea di mm̀ ńkpó ea di boo 77 náásĩ́”

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 103 nè Tã̀àgãló