Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Kẽ̀èa Boo Ge Tã̀àgã Ló Bàrì Má Pá Vígà E Bà Gé Bíì Gè Ló

Kẽ̀èa Boo Ge Tã̀àgã Ló Bàrì Má Pá Vígà E Bà Gé Bíì Gè Ló

Kpá Káí beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ Sétàn é bíì gèí ló kọbé à kpega deè bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀a. (Jọ́ọ̀n 15:20; Kùùà 12:17) Mósĩ́ deè ní e beele é láá nvèèmà bá nè pá bẹẹ gbò vígà e gé gbá nyoone nvéè Kráìst e bà gé mon tã̀àgã̀ kèbá bíígá ló e bà di dõona kà kpò kunukẽ̀ e? Èé láá tã̀àgã ló Bàrì má va. ‘Tã̀àgã ló neǹ lé lab dògò ólò ié kpóó vaá siá tóm.’—Jém̀z 5:16.

Gbò éé ní eé láá nvee mm̀ bẹẹ tã̀àgã ló é? Èé láá bàn lọl bá Jìhóvà kọ á siè kpóó ló pá bẹẹ vígà págbálà nè pábia nè ge nvèè bá nè va kọ pọ̀ á gá sií va. (Àìz 41:10-13) Èé láá tã̀àgã̀ nàgé ló Bàrì kọọ̀ gbò kpóó ea gé bẹl á sọ̀i tọ́ deè kọ é kilsĩ́ ló bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀a, “kọbé è láá tõó dùm mm̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló vaá ié dĩ̀ìnè ló nyíe.” 1 Tím 2:1, 2.

Tṍó e ba beè biigè ló Pọ́ọ̀l nè Pítà, gbò e bà géè nyoone nvéè Kráìst mm̀ túá gbò gbáá á beè tú ba bée nvee mm̀ tã̀àgã ló. (Tóm 12:5; Róm̀ 15:30, 31) Kalìbèè née nyímà béè dénè gbò e bà gé bíìgè va ló, èé láá kolí béè ba bõ̀ònatõ̀ò, dó, àbèè bálá sĩ́ kiẽ́e bà dú!

Emí gbò kpò kunukẽ̀ e pá vígà e bà gé bíìgè va ló eo gbĩì ge tãàgã ló Bàrì máva dì.