Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 38-42

Jìhóvà Ólò Nè Kpóó Gbò E Lóó Va Ni Ọọ

Jìhóvà Ólò Nè Kpóó Gbò E Lóó Va Ni Ọọ

40:29-31

  • Gò é láá pẹẹ tõó sĩ́dee gã́bug tṍó vá à báẹ náa é ọọ, nú ea ólò nèe kói kọ á láá pẹẹ naaí dú kpoò fọ́ọ́lọ́ ea alà sã́ ea di sĩ́dee. Boo tṍó ea dì ea gé pẹ́ẹ vá à bã gbàà fọ́ọ́lọ́ ea alà sã́í, gòí é gbóó pẹẹ beeá ló kiẽ́. Níí ólò naa kọọ̀ á kpáá palàge pẹẹ kil gbàn deè. Tṍó ea dì ea gé pẹ́ẹá, beà gá náa à mòn fọ́ọ́lọ́ ea alà sã́, à ólò bã gbàà ge nvèè bá nèe kọ á kpáá daaàẹ̀ kilìe gbàndeè, níà bé ea é óloó naa lee lee é

  • Bé e gò e tṍó ea gé pẹ́ẹ náa ólò belí kọọ̀ à gé tú kói pẹẹmá mm̀ kà lé sĩ́deè naaá palàge baatẽ́ sĩ́deè bé e beéle é palàge kilsĩ́ mm̀ bẹẹ fã̀ tení domá ló kói e Bàrì néi naa