Dì belí nen ea ólò nè nu taalẹ bá mm̀ ge kolmá kyáà gbò nen, Jìhóvà néi gbele tõ̀ò búma ea é nveè bá nèi kọ é láá fã̀e.

“Jìhóvà ea dú Bàrì gbò bé, é kólí dénè nen nyòòmà dè nù”

25:6

  • Mm̀ tṍó e bà géè emí Kpá Káíá, tṍó e gbò nen gbá deá gyã́á, à ólò dòà bá fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè gbaa ló

“Kà lé gã́ gyã́á e pipyọp di ḿ-má boo, nè kà lé míí e ba beè kòlè”

  • Kà lé gã́ gyã́á nè lé míí e ba beè kòlè doà bá kà gbò lé-lé búma e Jìhóvà néi ea é nveè bá nèi kọ é láá fã̀e