Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . E Jìhóvà”

“Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . E Jìhóvà”

À palàge dú bíi kọ é ié kà agẹ zìgà mm̀ Jìhóvà tṍó e nu dú lé nè tṍó e nu náa dú lé. (Ps 25:1, 2) Mm̀ aatáà gbò gbáá B.C.E., pá Júù e ba beè di Júdà beè di mm̀ tã̀àgã̀ ea doà bé e bà dẹlẹ nyíé boo Bàrì naa. Nú ea beè naaáí nóòmài gbele tõ̀ò nu. (Róm̀ 15:4) Tṍó eo ni ẹb vídiò ea kọlà “Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . . E Jìhóvà,” lọ̀l, mósĩ́ deè ní eo é láá aamá na gbò bíbví é?

  1. Mókà tã̀àgã̀ ní ea beè elá sĩ́ Hèzìkáíà ẹ?

  2. Mósĩ́ deè ní e Hèzìkáíà beè tú nòòkúu ea ẽ́á mm̀ kpá Próvẹẹ̀b 22:3 siimá tóm tṍó ea géè ẹ̀bmà dẽè síí sii ea é dọ́ vá boo é?

  3. Éé ní ea beè naa vá à Hèzìkáíà náa beè bàn ia ló lọl bá pá Àsìríà àbèè ge gbaá ló pá Íjèpt kọ bàá beè bé neè va ẹ́?

  4. Mósĩ́ deè ní e Hèzìkáíà dú kà lé nu dòòmà bá nèà gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst e?

  5. Mókà gbò dìtõ̀ò ní ea ólò dòà bẹẹ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo mm̀ Jìhóvà deè nieí é?

Emí gbò dìtõò eo é láá tõó kèbá vaá palàge dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà.