Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 34-37

Hèzìkáíà Beè Ié Kpẽ́ Ló A Zìgà

Hèzìkáíà Beè Ié Kpẽ́ Ló A Zìgà

Méné Sennacherib ea dú Àsìríà beè lẹ̀ẹ̀là Rabshakeh siimá Jèrúsalẹ̀m kọ á kọ́ nè va kọọ̀ bàá tú ba lóó nveè nèe kè kẽè a lẹ̀ẹ̀la bel. Pá Àsìríà beè tàb bel mm̀ kele-kele bá mm̀ ge naa kọọ̀ pá Júù á nyaaná gã́ boo tṍó e bà gáà zẹẹ be é bé.

  • Ge kpòòlà tõ̀ò. Nóo gé íé nvèè bá ea aa bá pá Íjẹ̀pt.Àìz 36:6

  • Bàà bàà bùlà. Jìhóvà náa gé bé-bé nèi boo béè kọọ̀ nyíè ẹlẹ náa ẹ́ẹ́ ló boólo.Àìz 36:7, 10

  • Bíígá ló. Nóo gé láá emai gbò bé pá Àsìríà e kpóó di lóá. Àìz 36:8, 9

  • Ẹ̀bmà ẹ̀b. Be ò túi bọọ lóó nvee níí kèbá pá Àsìríà nu é kpáá palàge leeí ló.Àìz 36:16, 17

Hèzìkáíà beè ié kà agẹbá zìgà mm̀ Jìhóvà

37:1, 2, 14-20, 36

  • A beè naa nú ea kpóó sim tùlà mm̀ ge kpoogá dee ló nyòòmà síí sii ea é dọ́ boo boná

  • A beè tã̀àgã ló Jìhóvà kọ á duulàẹ̀ va, vaá ẹlẹ beè siè kpóó ló pá a gbò kọ bàá naa nagé vó

  • A beè ié kpẽ́ ló a zìgà tṍó e Jìhóvà lẹẹlà ene kà a nyómá tóm kọ á fẹ́ gbele-gbele gbò bé pá Àsìríà ea tóólá 185,000 mm̀ kóló tẽ̀ènè bílá dee