Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé kọ́ kpẹ̀a gbẹá Ghana

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A January 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower màgàzíìn nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló gbò nu ea é nááá dee deè nvéè dee. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Pá A Gbò

Dì belí nen ea ólò nè nu taalẹ bá mm̀ ge kolmá kyáà gbò nen, Jìhóvà néi gbele tõ̀ò búma ea é nveè bá nèi kọ é láá fã̀e.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“À Íe Méné Ea É Bẹl Mm̀ Lé Lab Dògò”

Jíízọ̀s, ea dú Ménéí a íbá ló “gbò tùle” àbèè gbò kànen e bàé ẹb nú ea kil ló pá a gbò naanà ból. Bà ólò naa kọọ̀ gbò naanà bólí á ié dĩ̀ìnè ló tení dú ló gè nè va gbò tùle ea aa bá Bàrì.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Hèzìkáíà Beè Ié Kpẽ́ Ló A Zìgà

Pá Àsìríà beè gbĩ́ gè naa kọọ̀ pá Júù á nyaaná gã́ boo tṍó e bà gáà zẹẹ be é bé, sõò Jìhóvà beè lẹ̀ẹ̀là a nyómá tóm kọ á gé kpènà Jèrúsalẹ̀m.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . E Jìhóvà”

À palàge dú bíi kọ é ié kà agẹ zìgà mm̀ Jìhóvà tṍó e nu dú lé nè tṍó e nu náa dú lé. Mósĩ́ deè ní e Hèzìkáíà beè zogè kọọ̀ ẹlẹ íèè zìgà mm̀ Bàrì e?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Ólò Nè Kpóó Gbò E Lóó Va Ni Ọọ

Bé e gò ólò pẹẹ naa palàge baatẽ́ sĩ́deè bé e beéle é palàge kilsĩ́ mm̀ bẹẹ fã̀ tení domá ló kói e Bàrì néi naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Kẽ̀èa Boo Ge Tã̀àgã Ló Bàrì Má Pá Vígà E Bà Gé Bíì Gè Ló

Mósĩ́ deè ní e beele é láá tã̀àgã ló Bàrì má pá bẹẹ gbò vígà e gé gbá nyoone nvéè Kráìst e bà gé mon tã̀àgã̀ kèbá bíígá ló é?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Dú Bàrì E Kọ̀láá Kà Nú Ea Beè Kọ́ Gbẹẹ́ Kẽ Ólò Naaá

Jìhóvà beè tú 200 gbáá gbẹẹ́ sĩ́ baatẽ́ nú ea é nááá ló Bábilọ̀n tenmá gã́ Àìzáíà.