Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bíb: Gbò kpẹ̀a ea kil ló tã̀àgã̀ bùlà e gbò nvín ãa di kè bá bélí kọọ̀ a kpáá palàge dọ ló mm̀ gbala gbala. Éé ní eo bulà kọọ̀ bàé láá naa kilma ló nakà tã̀àgã̀í ẽ́?

Bá gè nèèmà: Nakà màgàzíìní ló sọ́l boo sìgà gbò lọ̀ọ̀gà bùlà ea kil ló bé e gbò nvín ãa é láá siimá bá ló tã̀àgã̀ bùlà naa, nè bé e pá ba tẹ̀ nè kà é láá nvèè bá nè va naa.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Éé ní ea ólò màn ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe nè ílà dóm nè va ẹ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Ẹ́fẹ 5:33

Kà Kà Bel: Ílà dóm nè va ólò kilsĩ́ tṍó e bà tú vulè nè fã̀ dẽe tõ̀òmà.

GBÀNTṌ LÓ BÀRÌ VAÁ Ò TÕÓ DÙM DỌ̀ DÈDÈ (ll)

Bíb: Tṍó e ni bugi togó boo bé e dèm nù dú dũ̀ùnè naa, à gbóó naa kọọ̀ sìgà gbò á lèèlà gbò lé lé nu e ba beè dèm. Sõò mée ní e olo bulà kọ à bọ́ló gè lèèlà ẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: Kùùà 4:11.

Bá gè nèèmà: Dì belí bé e ketõ̀ò Kpá Káí e bugìá tẹ́lẹ bàlà kẽ naaá, Bàrì ní ea bọ́ló kọ á tú lèèlà nè ka ẹ́ boo béè dénè nu ea beè dèm me. Níà kà lèlà bug ea dọa bàlà kẽ boo 7 náásĩ́ nakà bróshọ̀í é.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.