Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 47-51

Ge gbàntṍ ló Jìhóvà ólò màn tã́áná dee bá

Ge gbàntṍ ló Jìhóvà ólò màn tã́áná dee bá

48:17

  • Aa mm̀ vulè, Jìhóvà kọ́ nèi ‘nú ea bọ́ló kọ é naa’ kọbé è dé kpéè ló dùm. Tṍó e gbanèe tṍ ló, à ólò dọ̀ bélè nèài

“Fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló . . . é bélí kòòla múú”

48:18

  • Jìhóvà beè zìgà kọọ̀ kàà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló é ḿmá kẽ vaá ọví belí kòòla múú

“Lé lab dògò é bélí kpo kpoò múú ea di sĩ́ pène”

  • Ba náa é láá bugi bẹẹ lé lab dògò belí bé e bà náa é láá bugi kpo kpoò múú ea di sĩ́ pène naaá