Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

February 6-12

ÀÌZÁÍÀ 47-51

February 6-12
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 120 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ge Gbàntṍ Ló Jìhóvà Ólò Màn Tã́áná Dee Bá”: (10 mínìt)

  • Àìz 48:17—Kà kà fã̀ ólò dẹ̀ẹ̀a boo ge gbàntṍ ló tùle ea aa bá Bàrì (ip-2 131 ¶18)

  • Àìz 48:18—Jìhóvà vulèi vá à gbĩ́ kọ é dé kpéè ló dùm (ip-2 131 ¶19)

  • Àìz 48:19—Gbàntṍ ló ólò màn tã́áná dee bá ea é di dọ̀ọ̀mà dè-dè (ip-2 132 ¶20-21)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 49:6—Mósĩ́ deè ní e Mèzáíà dú “ẹ́ẹ́ dee nèà dénè dó,” náa kaló béè kọọ̀ a sìtóm kọ̀ kpẹ̀a tṍó ea beè di boo kunukẽ̀í ã́ beè gbẹá ló áá pá nvín Ízràẹ̀l ẹ? (w07 1/15 9 ¶8)

  • Àìz 50:1—Éé ní ea náa vá à Jìhóvà à bĩiná pá Ízràẹ̀l kọọ̀: “Ãàe ní e kpá zààlà dóm nè vaà bọọ kà dì e?” (it-1 643 ¶4-5)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 51:12-23

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Mm̀ February, pá vígà é láá nè bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa ea Aa Bá Bàrì! àbèè The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, é be bà zọ nen e bà ólò noòmà va gbẹá tọọ̀ kpá kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona íb nu nyòònà, vaá àé léémáe ge nó nu ea zógè kọọ̀ Neǹ Dèm Nù dì. (Ẹ̀b ńkpó ea kọlà: The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.”) Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá di kpènà ló nyòòmà kọ̀láá kà nèà deè ge bìlà vídiò ea kọlà Was Life Created?)

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 89

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (7 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb16 144-145)

 • Dú Kóò Jìhóvà—Gbàntṍ Ló Jìhóvà: (8 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló gè bìlà vídiò ea kọlà: Dú Kóò Jìhóvà—Gbàntṍ Ló Jìhóvà. Tṍóá gbóó bĩiná nagbò bíbví: Éé ní ea dú kà pọ̀b kà bug ea náa vaá èé gbantṍ ló Jìhóvà ẹ? (Pró 27:11) Gbò pá nvín é íè ge gbàntṍ ló Jìhóvà mm̀ mókà gbò sĩ́deè e? Gbò kànen é íè ge gbàntṍ ló Jìhóvà mm̀ mókà gbò sĩ́deè e?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 8 togó ¶1-7, ńkpó ea di boo 79 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 98 nè Tã̀àgãló