Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ṍ Kààga Boo Gbò Nú Eo Gé Ẹb Dẽe Sĩ́

Ṍ Kààga Boo Gbò Nú Eo Gé Ẹb Dẽe Sĩ́

Ẹ̀b dẽe sĩ́ bélí nú ea ólò síi nu bií kẽ. (Híb 6:19) À ólò nvèè bá nèi kọ é kpòòlà lóó lọl ló nú ea é lá sivèi tṍó e gé fã Bàrì belí faà sĩ́ múú e gbele agẹbá ìlìsẽ́ ulàẹ́ ló gbẹá sĩ́ pène. (1 Tím 1:18, 19) Sĩ́ pène e fọ́ọ́lọ́ bọọ é láá du nágé tṍó e nen kẹlẹ́i, tṍó e bẹẹ gyọ́ peèi, tṍó e zọ̀ló e bè náa valẹ̀ bá tà bã́í ló, tṍó e nen eo beè vùlè ú, àbèè kọ̀láá kà dõona kà nú ea é láá tú bẹẹ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nvee kèbá gẹẹ-gẹẹ ló.

Zìgà nè ẹ̀b dẽe sĩ́ ólò nvèè bá nèi kọ é palàge mon kpẽ́ e Bàrì beè zìgà nèi ã́. (2 Kọ́r 4:16-18; Híb 11:13, 26, 27) Vóà naa, kalì bèè è íè ẹ̀b dẽe sĩ́ ge kil káála àbèè ge tõó boo kunukẽ̀í, èé íè ge siè kpóó ló bẹẹ ẹ̀b dẽe sĩ́ tení dú ló ge olòó bugi togó boo gbò zìgà nù e Bàrì zigà nèi ea ẽ́á mm̀ Kpá Káí. Tṍó e tã̀àgã̀ bã́í ló, àé gbóó valíí ló ge kilsĩ́ gè ié zààvà.1 Pít 1:6, 7.

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: Ṍ KÀÀGA BOO GBÒ NÚ EO GÉ ẸB DẼE SĨ́, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea náa vá à Mózìs à dú kà lé nu dòòmà bá gè nó nu lọl ló é?

  • Mókà dọ̀ tóm ní ea dì nè gbò e bà dú togó boo tọ ẹ́?

  • Mókà gbò togó bel ní eo é noo gè bugi togó boo mm̀ bọọ fã́ pá tọ ẹ́?

  • Mósĩ́ deè ní e ẹ̀b dẽe sĩ́ é láá nvèè bá nè ni kọ ó tú agẹ ló tõ̀òma bá tã̀àgã̀ ẽ?

  • Éé ní e olo ẹbmà dẽe gè naa ẽ́?