Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 63-66

Ãa Káála Nè Ãa Kunukẽ̀ É Náa Kọ É Palàge Ṍ Kààgà

Ãa Káála Nè Ãa Kunukẽ̀ É Náa Kọ É Palàge Ṍ Kààgà

Zìgà nù Bàrì ge kpáá òòma kẽè dénè nu sẹlẹ́ a dọ̀ e ba beè emí mm̀ kpá Àìzáíà 65 togó á, palàge dú kà kà naa ní e Jìhóvà ló bel kilma ló belí kọọ̀ a beè mm-má lọ̀l.

Jìhóvà dem ãa káála nè ãa kunukẽ̀, é kiẽ́e e bè néé kpáá kẽ̀èa na boo gbò nómá nu ea beè dì a

65:17

Éé ní ea dú é ãa káálaí é?

  • À dú ãa bẹ̀l ea é dómà lé dìtõ̀ò e boo kunukẽ̀í

  • A beè dààà togó mm̀ gbáá 1914 tṍó e ba beè tú Kráìst ĩgẽ boo kpòté naamá Méné boo Boǹ Méné Bàrì a

Éé ní ea dú é ãa kunukẽ̀í ẽ́?

  • À dú gbò nen e bà aa kele-kele kpá dó, dém bel, nè kele-kele mèà e bà tú ba lóó nvee kè bá bẹ̀l ãa káála á

Mósĩ́ deè ní e bè néé kpáá kẽ̀èa na boo gbò nómá nú ea beè dì a ẹ́?

  • Gbò nú ea ólò tãagẽ́i ea dú koḿ ea bã́í kpá ló, kom̀ togó, nè tã̀àgã̀ bùlà náa é kpáá dì nà

  • Gbò nen e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo é dé kpéè ló dùm mm̀ gbõ̀òme vaá nvèè ka ló gbò lé-lé nú ea gé nááá gi buù dee