Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 58-62

“Vee Gbáá Lébùlà Jìhóvà”

“Vee Gbáá Lébùlà Jìhóvà”

“Gbáá lébùlà Jìhóvàí níì pọ́ì bé e ólò bugi gbáá naa nì

61:1, 2

  • Níí dú kélè kpò tṍó e Jìhóvà é ne deè gbò kìlmà bùlà kẽ nèà deè ge dé kpéè ló dì pọ́ì ea géè vee àà gé kpã́á dee á

  • Mm̀ túá gbò gbáá á, gbáá lé bùlàí beè dàà togó tṍó e Jíízọ̀s beè dììa múú mm̀ gbáá 29 C.E. vá a beè dì naaá dọ̀ mm̀ “deè súng” Jìhóvà tṍó ea beè tú kyọ̀àsĩ́ tẹlẹ boo Jèrúsalẹ̀m mm̀ gbáá 70 C.E.

  • Mm̀ beléè deeí, ẹẹ gbáá lébùlàa beè dààà togó mm̀ gbáá 1914 tṍó e baẹ̀ tú Jíízọ̀s ige boo kpòté méné e gbàndeè káála vaá àé íná kùbmà tṍó e pọ̀b kpoò tã̀àgã̀ é bã́ kẽ

Jìhóvà ólò tãanè dee bá pá a gbò tení domá ló “gbele gbele pọ̀bkà té lé lab dògò”

61:3, 4

  • Gbò té ea palàge bọgí gãboo ea di bàlà booí ólò gbá dùm gbẹagí zẹ̀ẹ̀ kọ̀l, boo tṍó e ene enè kà téí ólò nvèè sãá kúm ene

  • Ba zive zivè kú ní ólò sí tená kẽ, vaá sií va elela naaní ea é tavàlà kọ ìlìsẽ́ á vàlẹ̀bá sivè va

  • Gbò té ea palàge bọgí gã boo ní ea naa kọọ̀ gbò ńkem kem̀ té á ié ùù-úù e, vá à gbò pàsãa ea kanà aa boo gbò téí ólò bọ̀lẹ̀ ló kunukẽ̀

Dénè gbò e bà dṹùnà bõ̀ònatõ̀ò gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst beeá ló zivèkà bàlà booí ólò ié bélè lọl ló nvèè sãá kúm nè kpènà ea aa ló “gbele gbele pọ̀bkà té lé lab dògò,” e bà dú gbò e bà dṹùnà gbò e ba beè tṍ nóo ból e bà di dí boo kunukẽ̀í