Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Tú Bẹẹ Kpá Siimá Tóm Mm̀ Bá E Nyìmànù Di M

Tú Bẹẹ Kpá Siimá Tóm Mm̀ Bá E Nyìmànù Di M

Jíízọ̀s beè noomà kọọ̀: “Boolo beè ieí pọ́ì, nei pọ́ì.” (Máát 10:8, NW ) Beele ólò palàge gbàntṍ ló nakà dùùlà bá deè tṍá tení dú ló gè kọọ̀ née ólò kọ́ ki ló Kpá Káí àbèè bẹẹ gbò kpá ea bagi tẽ́ Kpá Káí. (2 Kọ́r 2:17) Náa kaló béè vó, gbò lé-lé kà kà bel ea di mm̀ Moǹ Bel Bàrì di mm̀ gbò kpáí. Bà ólò tú gã́bug kpóó nè kpègè nvee mm̀ ge emí kpá vaá lẹ̀ẹ̀là gì má gbò bõ̀ònatõ̀ò ea dì beeá ló zivèkà bàlà booí. Vóà naa, à bọ́ló kọ é tú áá kóló ní ea dìi bíi ló.

Palàge ọẹ̀ dẽe tṍó eo gé ne kpá dõona gbò, bã̀àna tṍó eo gé kọ́ kpẹ̀a kiẽ́e gbò nen bọọ. (Máát 7:6) Tãá eo dõgẽ tú kpá nè gbò e ba gé téní, pììgà ge zọ̀ va loá sọ́l kọ bé ò nyímá be bà íe lèèmá m. É kọọ̀ o ààla ea kuu ene kà gbàà gbò bíb ea di mm̀ ńkpó ea di kpàn ní é láá dú ẽei? Beà gá náa nóo láà àgala boo bé ea íe tàn nyòòmà naa, àé dú lé ge nèe ene kà trákt. Sõò beà gá náa à bĩiná enè íb kpá àbèè dõona kà kpoò kpá, èé láá nèe ene kà.Pró 3:27, 28.