Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

February 20-26

ÀÌZÁÍÀ 58-62

February 20-26
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 142 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Vee Gbáá Lébùlà Jìhóvà”: (10 mínìt)

  • Àìz 61:1, 2—Ba beè tṍ nóo ból Jíízọ̀s kọ á “vee gbáá lébùlà Jìhóvà a” (ip-2 322 ¶4)

  • Àìz 61:3, 4—Jìhóvà néi “gbele gbele pọ̀bkà té lé lab dògò” mm̀ ge nvèèmà sãá kúm a tóm (ip-2 326-327 ¶13-15)

  • Àìz 61:5, 6—“Gbò kyáà” gbáá ló “gbò vààla gyọ́ọ̀ Jìhóvà” mm̀ kà pọ̀bkà vèènù ea tõo lọ̀l vá à leeí (w12 12/15 25 ¶5-6)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 60:17—Mókà gbò sĩ́deè ní e Jìhóvà ni ḿm̀-mè nakà zìgà nùí mm̀ gbò dee deè nvéè deeí é? (w15 7/15 9-10 ¶14-17)

  • Àìz 61:8, 9—Éé ní ea dú “zíl ea dì leeí é,” vá à bà mée ní ea dú “gbò nvín ea meà àà ẹ́ m mé”? (w07 1/15 11 ¶5)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 62:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.1

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.1

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 16 ¶19—Beà válí, á dú kà ea é nóòmà nu a ńkem̀ nvín pábia.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 47

 • Tú Gbò Vídiò Kọọmá Kpẹ̀a: (6 mínìt) Lòbèl. Bìlà vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Dú É Boǹ Méné Bàrì E? Siè kpóó ló kọ̀láá nen kọ bàá tú vídiòí nè kpá e bàé síímá tóm mm̀ March nè April e túá deè ge iná ló nen àbèè tṍó ge kpáá gé kãa nen.

 • Tú Bẹẹ Kpá Siimá Tóm Mm̀ Bá E Nyìmànù Di M”: (9 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Ge Nègà Gì Kpá Gbẹá Mm̀ Dó Congo.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 8 togó ¶14-18, ńkpó ea di boo 85 náásĩ́, tení boo ńkpó ea di boo 86 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 114 nè Tã̀àgãló