Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nvèè Bá Nè Pá O Nvín Kọ Bàá Toní Kàà Agẹ Zìgà Mm̀ Ẹẹ Neǹ Dèm Nù Ã

Nvèè Bá Nè Pá O Nvín Kọ Bàá Toní Kàà Agẹ Zìgà Mm̀ Ẹẹ Neǹ Dèm Nù Ã

Gbò dèm nù ólò kọ́ bọ́ọ́-bọọ̀ Jìhóvà. (Ps 19:1-4; 139:14) Kọ̀láá bé ea dì naa, nakà bàlà boò Pọ́lọ́ Nyómáí dalà kpãa ló nòòtẽ́ ea kil ló bé e dùm beè dààmà togó naa mm̀ sĩ́deè e bè náa nveè ka ló Bàrì. (Róm̀ 1:18-25) Mósĩ́ deè ní eo é láá kpèg íb gbò bugí kọbé náa síi kúm mm̀ nyíe àbèè bùlà pá o nvíné? Nvèè bá nè va tṍó e bà di dí ńkem kọ bàá ié zìgà kọọ̀ Jìhóvà dì, vá à gé bulà nú ea kil ló buù ọ̀bvà. (2 Kọ́r 10:4, 5; Ẹ́fẹ 6:16) Pììgà ge dã́ ba bùlà ea kil ló nú e ba beè nó gbẹá tọọ̀ kpá, vaá ò tú gbò kpá ea ni dọ́ bàlà kẽ nvèèmà bá nè va.Pró 20:5; Jém̀z 1:19.

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: NÚ E PÁ O KÓÒ KỌ́—ZIGA LÓ BÀRÌ, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea dú kyáá nòòtẽ́ ea kil ló gè ziga ló Bàrì e?

  • Éé ní e bà ólò noomà gbẹá bọọ tọọ̀ kpá ẹ́?

  • Éé ní e olo élà boo zìgà kọọ̀ Jìhóvà dì e?

  • Mósĩ́ deè ní e olo é láá nvèèmà bá nè nen kọ á bugi togó kọọ̀ Jìhóvà ní ea beè dèm dénè nu ẽ́?