“Gbò nen beè gbẹ́ẹ vaá kìnee . . . E beè ẹ̀bvie dì belí nen e tã̀àgã̀ bã́é ló, dì belí nen e Bàrì kpọ́ẹ té ló vaá biigèe ló”

53:3-5

  • Ba beè gbẹ́ Jíízọ̀s vaá kpọ́ẹ kyáá bel ló kọ à ló bel uú boo Bàrì. Sìgà gbò beè bugi togó kọọ̀ Bàrì géè kpọ́ẹ té ló, belí gè kọọ̀ à tú gbele pọ́lọ́ kom tẹlẹ̀ẹ́ ló

“A beè dú bùlà Jìhóvà kọ bàá fẹ́ẹ, . . . Vá à tení domá ló ẹlẹ, tóm̀ bùlà Bàrì é gbóó naaá”

53:10

  • Tọ́ọ̀ kà bàà bàà bùlà ágé ló kọọ̀ nyíè Jìhóvà beè bììlà tṍó e bà fẹ́ a Sã́áná. Sõò nyíée beè ẹẹ tṍó ea mon kọọ̀ Jíízọ̀s bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo. Ú Jíízọ̀s beè aalá ànà-ànà Sétàn ea kil ló bé e gbò gyóòlo Bàrì é láá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá dú nu dọ̀ bélè neà gbò nen e bà ọ́gá naa. À nveè bá mm̀ ge mm-mè “tóm̀ bùlà Jìhóvà”