Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  February 2017

February 13-19

ÀÌZÁÍÀ 52-57

February 13-19
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 148 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kráìst Beè Mònii Tã̀àgã Boo”: (10 mínìt)

  • Àìz 53:3-5—Ba beè nvèèmàe lẹ́ vaá fẹ́ẹ boo béè beélè pọ́lọ́ (w09 1/15 26 ¶3-5)

  • Àìz 53:7, 8—A beè tú lóó nè vaá vaaái gyọ́ọ́ boo (w09 1/15 27 ¶10)

  • Àìz 53:11, 12—Èé láá tõó dùm ea dú lé boo béè kọọ̀ ẹlẹ beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo dọ̀ọ̀mà tṍó ea ú (w09 1/15 28 ¶13)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 54:1—Mée ní ea dú “ńnváá ea dĩ́i” e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí kọ́ nu kilma ló é, vá à bà mée ní e bà dú “pá a nvín né”? (w06 3/15 11 ¶2)

  • Àìz 57:15—Mm̀ mókà bug ní e Jìhóvà ólò “tõó ló” gbò e bà íe “tã̀àgã̀ bùlà” nè “gbò e bà kil kẽ” ẽ́? (w05 10/15 26 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 57:1-11

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 6—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 7—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 14-15 ¶16-17—Beà válí, á dú tẹ̀ ea é nóòmà nu a ńkem̀ nvín págbálà àbèè pábia.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 110

 • Nvèè Bá Nè Pá O Nvín Kọ Bàá Toní Kàà Agẹ Zìgà Mm̀ Ẹẹ Neǹ Dèm Nù Ô: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Nú E Pá O Kóò Kọ́—Ziga Ló Bàrì.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr togó 8 ¶8-13, tã́à nu ea di boo 83 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 107 nè Tã̀àgãló