Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bíb: Gbele tõ̀ò gbò nen gbĩ́ gè íe válá ló. Éé ní e olo bulà kọọ̀ èé láá naa ge kpènà bẹẹ lóó vaá kpá lóí náa é zọnà e?

Dọ̀ Kpá Káí: Pró 22:3

Bá gè nèèmà: Nakà Awake! í ló sọ́l boo gbò nú eé láá naa e nyìmà nù di m nè ge kpègii lọl bá pọ́lọ́ kom.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: É kọọ̀ tã̀àgã̀ e gé moní aa bá Bàrì sẹ̀ à íe gbò nú ea man né?

Dọ̀ Kpá Káí: Jóòb 34:10

Kà Kà Bel: Níì Bàrì ní ea náa kọ é mòn tã̀àgã̀e nì. Tãa vó, Pọ́lọ́ Nyómá, gbò nen e bà sa gè sí pọ́lọ́, nè ge kọọ̀ sìgà tṍó e di pọ́lọ́ ketõ̀ò boo lọ̀ tṍó ní ea náa kọ é mòn tã̀àgã̀e. Tṍó e moǹ tã̀àgã̀, Bàrì dìí ló ge nvèè bá nèi. À palàge bùlà nú ea kilíí ló.

ÉÉ NÍ EA NÁA VAÁ È NÓ KPÁ KÁÍ É? (Vídiò)

Bíb: É kọọ̀ ò bugì togó kọọ̀ Bàrì ní ea gé lẹẹlà bel ló bàlà booí é? [Sọ̀tọ́ deè kọ á aalá.] Nú e Kpá Káí kọ́ é láá bọọ́ ní ló. Nakà ńkpulu dẽè vídiòí é baatẽ́. [Bìlà vídiòí.]

Bá gè nèèmà: 11 togó kpáí ló sọ́l boo nú ea náa vaá Bàrì à sọ̀tọ́ deè kọọ̀ mòn tã̀àgã̀ á dì nè nú ea gbĩ́ gè naa nyòòmà. [Nè kpá ea kọlà Bible Teach àbèè Teach Us (Noòmài.)]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.