Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Naa Kọọ̀ Nen E Gé Nóòmà Nu Á Dã́tẽ́ Ló Nú E Gé Nóòmàe Lọl Mm̀ Kpá Ea Kọlà: “Keep Yourselves in God’s Love (Kilíí Sĩ́ Ge Tõoníí Kè Bá Vulè Ea Aa Bá Bàrì)

Ge Naa Kọọ̀ Nen E Gé Nóòmà Nu Á Dã́tẽ́ Ló Nú E Gé Nóòmàe Lọl Mm̀ Kpá Ea Kọlà: “Keep Yourselves in God’s Love (Kilíí Sĩ́ Ge Tõoníí Kè Bá Vulè Ea Aa Bá Bàrì)

NÚ EA NÁA À DÚ BÍI: Gbò nen é íè ge nó gbò kpãà Jìhóvà vaá gbàntṍ ló kọbé bà láá fã̀e mm̀ sĩ́deè e ẹlẹ ténmá. (Àìz 2:3, 4) Kpá ea kọlà: “God’s Love, ní ea égè bàà kà kpá e gbò e bà gbĩ́ gè dììa múú ólò nò, ólò nvèè bá nè gbò e bà gé nó kọ bàá dã́tẽ́ ló sĩ́deè bé e gbò nòòkúu ea aa bá Bàrì ló bel boo bé ea bọ́ló kọ é tõó dùm naá buù dee. (Híb 5:14) Èé íè ge piigà ge naa kọọ̀ gbò nen á dã́tẽ́ ló kọbé bà láá ié kà lé sìà kpóó ló ge naa gbò nyààa ea bọ́ló.Róm̀ 6:17.

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Palàge kpoogá dee ló, vaá ò tú gbò nú ea bọ́ló kọọ̀ nen eo gé nóòmà nuá á nyimá nvea bùlà. Bĩináe gbò bíb ea tọá ló bé ea ólò ẹ̀b nu naa kọbé à nveè bá nè olo kọ ó dã́tẽ́ ló a gbò tóm̀ bùlà nè a tọa ló kilma ló nú eo gé noiá.Pró 20:5; be 259

  • Olòó teníí boo gbò ńkpó ea di mm̀ kpáí ge nvèèmà bá nè nen eo ólò noòmàe nu kọ á mòn bii bíi ea di mm̀ ge tú gbò nòòkúu ea di mm̀ Kpá Káí siimá tóm

  • Nvèè bá nè nen eo ólò noòmàe Kpá Káí kọ á nè béèlàfùl dẹẹ̀a boo bé ea bug kọ́ naa, sõò ó gá nè béèlàfùl boo nú ea é náa.Gàl 6:5

  • Tú kali kalì bá ẹ̀bmà beè nen eo ólò noòmàe Kpá Káíí íe bíi ló nvèè bá bé ea é láá tú sìgà gbò nòòkúu ea di mm̀ Kpá Káí siimá tóm naa. Tú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló nvèèmà bá nèe kọ á nyaaná bá ló a dùm dẹ̀ẹ̀a boo vulè ea íé kilma ló Jìhóvà.Pró 27:11; Jọ́n 14:31