Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 1-5

“Naanii Èé Aà Kil Boo Gù Jìhóvà”

“Naanii Èé Aà Kil Boo Gù Jìhóvà”

2:2, 3

“Mm̀ gbò dee deè nvéè dee””

Ea dú tṍó e beele dìí

“Boo gù ea dú tọọ̀ káí Jìhóvà”

Õ̀òa fã̀ níí Jìhóvà ea palàge dààa boo

“Kiẽ́ ní e dénè gbò nen e bà aa dénè dó é kõoà kìl le”

Gbò e bà di mm̀ õ̀òa fã̀ gbáá ló dú tẽ̀ènè kà

“Dui, èé aà kil boo gù Jìhóvà”

Kà kà gbò e bà gé fã Bàrì ólò kolí dõona gbò kọ bàá gbaa àẹ̀ vá ló

“Ẹlẹ é duulài bá deè tṍ nyòòmà bé ea ólò naa nu naa, vá à beéle é gbóó gbànee tṍ ló”

Jìhóvà ólò dùùlài bá deè tṍ vaá nvèè bá nèi kọ é gbanèèe tṍ ló tení dú ló a Moǹ Bel

2:4

“Àbèè ge kọọ̀ bàé kpáá no nó bé”

Bé e Àìzáíà baatẽ́ bé e bàé kiilà gbò nuù bé naamá nuù síìmà tóm ól naa, zógè kọọ̀ gbò níí Jìhóvà é zọ gbò nen dia mm̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló. É gbò nuù tómí aẹ̀ bèè éé mm̀ deè Àìzáíàà ẹ?

“Kììlà gẹ̀ bé naamá nuù síìmà tóm”

1 Nuù síìmà tómí beè dú enè ketõ̀ò ea di ló ńzì ea ólò ùb kunukẽ̀. Sìgà bà ólò tú báà kpọ́gọ́lọ́ naamá.1 Sám 13:20

“Kììlà sòbà naamá nu ge tú fùlmà nu”

2 Nakà nu gè tú fùlmà nuí beè dì belí kọ́vẹ́ gẹ̀ e bà tú nu gè sii bá ló nvee kpò kúm. Bà ólò tú nakà nuù tómí kã̀àmà vã́ìn.Àìz 18:5