Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 17-23

Ge Tú Kpóó Siimá Tóm Mm̀ Pọ́lọ́ Bá Ólò Naa Kọọ̀ Nen Á Dọ̀ Aa Mm̀ Lẹ̀ẹ̀là Bel

Ge Tú Kpóó Siimá Tóm Mm̀ Pọ́lọ́ Bá Ólò Naa Kọọ̀ Nen Á Dọ̀ Aa Mm̀ Lẹ̀ẹ̀là Bel

Shẹ́bnà beè dú neǹ tóm “ea beè di togó tọ,” beà sẹlẹ àé láá dú tọọ̀ Méné Hèzìkáíà. À dọ̀ ea beè dìí beè bẽene nvéè méné, vaá bà géè ẹ̀bmà dẽè gã́bug nu lọ̀lẹ́ẹ́ bá.

22:15, 16

  • Shẹ́bnà gáẹ̀ beè ẹ̀b nú ea kil ló bíì gbò níí Jìhóvà

  • A dùm kùlù kúlù beè naa kọ á gbĩ́ ka nèà a bá

22:20-22

  • Jìhóvà beè gbóó tú Èlíakìm nyaamá ló Shẹ́bnà

  • Ba beè gbóó tú “ííla nù tọọ̀ Déviìd” nè Èlíakìm, ea doà bá kpóó nè lẹ̀ẹ̀là bel

Bugi togó boo: Mósĩ́ deè níe Shẹ́bnà gáẹ̀ beè láá tú a kpóó lẹ̀ẹ̀là bel nvèèmà bá nè dõona gbò e?