11:6-9

Sĩ́deè bé e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí lóá bel nyòòmà pá Ízràẹ̀l naa

  • Bã̀àna tṍó e ba beè di boo èèlè e bà géè aa kè bá síí sii e boǹ Bábilọ̀n àbèè tṍó e baa ni oòa kẽ iná ba bon, bà náa beè siiá pọ̀ ló gbò nom̀ kọ̀l àbèè gbò e bà ólò sii nen fẹ̀.Ẹ́zrà 8:21, 22

Sĩ́deè bé e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí lóá bel nyòòmà beléè deeí naa

  • Nyìmànù ea aa bá Jìhóvà a nyááná lab dògò gã́bug nen. Nen ea beè olòó dú gboo gboo ló a dú neǹ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló. Nyìmànù ea aa bá Bàrì a náa kọọ̀ dénè pá vígà ea di zivèkà bàlà booí á belí kọọ̀ baa ni íná mm̀ páladaìs

Sĩ́deè bé e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí é ḿḿ-má dì deèsĩ́ àla naa

  • Àé beè nyaaná zivèkà boo kunukẽ̀í naamá páladaìs e gbò e bàé dí m é íe lé kpènà nè fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló, dì belí bé e Bàrì beè noo naa lọ̀l gé kà dàà togó. Tọ́ọ̀ kà nú e Bàrì beè dèm, kalìbèè nen àbèè nom náa é nveè nà tọ́ọ̀ kà tã̀àgã̀

Nyìmànù ea aa bá Bàrì beè nyaaná lab dògò Pọ́ọ̀l

  • Dì belí neǹ Fàrèsíì, a beè labví láb belí nom̀ kọ̀l.1 Tím 1:13

  • Kà kà nyìmànù ea aa bá Bárì beè nyaaná a lab dògò.Kọ́l 3:8-10