Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Búma Ea Aa Bá Bàrì Ólò Bé Èl Bá Dùm Ge Naa Nú Ea É Léé Ló Na Nená Gbẹẹ Na Nená

Búma Ea Aa Bá Bàrì Ólò Bé Èl Bá Dùm Ge Naa Nú Ea É Léé Ló Na Nená Gbẹẹ Na Nená

Jìhóvà ólò tú tẽ̀ènè íb bá tuumá kọ̀láá nen. (Tóm 10:34, 35) Ẹlẹ ólò tú kọ̀láá nen ea “aa dénè kpá dó bàlà boo, vaá bà aa kele kele gã, e bà íe kele kele mèà, vaá ló kele kele dém bel.” (Kùùà 7:9) Vó à naa, tọ́ọ̀ kà ge kpòl nèà àbèè ge sà sĩ́ nen á gé mm̀ bõ̀ònatõ̀ò gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst. (Jém̀z 2:1-4) È ṍà Bàrì zaa boo béè búmà ea aà ẹ́ bá, è déè kpéè ló fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló ea di èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ pá vígà, è monì sĩ́deè bé e Bàrì ni nyááná ba lab dògò naamá lé naa. (Àìz 11:6-9) È zógè kọọ̀ è gé nó Bàri tṍó e dì e gé piigà ge tú kọ̀láá kà dùm kpòl nèà lọa m míi.Ẹ́fẹ 5:1, 2.

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: JOHNY NÈ GIDEON: E BA BEÈ OLÒÓ ỌLÁ, KÁTOGÓÍ BAA DÚ BÀÀ VÍGÀ. VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea náa vá à búma ea aa bá Bàrì à bọọ èl pììgà ea aa bá gbò nen ge lọ̀l pò pòòà nè kpòl nèàe?

  • Éé ní ea palàge leemá ni ea kil ló gbaaló ea di zẹ̀ẹ̀ pá vígà beeá tení ló zivèkà bàlà booí é?

  • Gbaaló ea di zẹ̀ẹ̀ pá vígà ólò tú ka má Jìhóvà naa vàẹ?