Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Kiĩ́ Ní Em Dìe! Lẹ̀ẹ̀làm!”

“Kiĩ́ Ní Em Dìe! Lẹ̀ẹ̀làm!”

À bọ́ló kọọ̀ é nó íb tàn e Àìzáíà beè ié. Ẹlẹ beè ié zìgà vaá vàlẹ̀bá zìgà ge naa bíi ea di kẽ, náa kalóbéè kọọ̀ náa beè nyimá dénè nú ea bãàa m. (Àìz 6:8) É kọọ̀ olo é láá ábá ló o dìtõ̀ò kọbé ò láá kọ́ kpẹ̀a kiẽ́e e bíi bọọ? (Ps 110:3) Mm̀ kà kà, à palàge bọ́ló ge zẹ́ẹ́ “tenmà dẽé ló íb kpègè ea é tú ní bá” besĩ́ ò kálá kìlíé kiẽ́. (Lú 14:27, 28) Kọ̀láá bé ea dì naa, á tàn ni ge beeláfùl ge tú lóó vaamá gyọ́ọ boo béè sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí. (Máát 8:20; Máàk 10:28-30) Dì belí bé ea beè dọa bàlà kẽ naá mm̀ vídiò ea kọlà: Ge Sì Gé Kọ́ Kpẹ̀a Kiẽ́e Bíi Palàge Bọọ, gbò tã́áná dee bá e ólò ié mm̀ ge sí tóm nè Jìhóvà palàge bọọ èl kọ̀láá íb vààla gyọ́ọ e neè.

TṌÓ EO NI ẸBVII NAKÀ VÍDIÒÍ LỌ̀L, AALAI NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Mókà gbò vààla gyọ́ọ ní e pá tọọ̀ Williams beè nè kọbé bà láá àà kil Ecuador gé sí tóm mé?

  • Gbò éé ní e ba beè zẹ́ẹ́ bugi togó boo besĩ́ bà kalá sà kiẽ́e bàé kil gé sí tóm mé?

  • Mókà gbò tã́áná dee bá ní e ba beè iéé?

  • Ãàe ní eo é láá kpáá mòn sìgà gbò nòòtẽ́ ea kil ló ge sí tóm kiẽ́e bíi palàge bọọ ẹ́?

TṌÓ E PÁ BỌỌ TỌ É KPÁÁ BÕONÁ LÓ GÈ NÓ KPÁ KÁÍ EA ÓLÒ DI BUÙ SÈA, LOI BEL BOO NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Mósĩ́ deè ní eé láá bọ̀ọ̀vẹ̀ gbàà bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀a dì belí pá tọ ẹ́? (km 8/11 4-6)

  • Beà gá náa née láà sìm tùlà ge sí tóm kiẽ́e bíi palàge bọọ, mó gbò sĩ́deè ní eé láá nvèèmà bá nè pá bẹẹ bõ̀ònatõ̀ò ẽ? (w16.03 23-25)