Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÀÌZÁÍÀ 6-10

Gbò Kọ́ọ̀ Bùlà Bàrì Ea Ḿḿ-má Gi Kilma Ló Ẹẹ Mèzáíàa

Gbò Kọ́ọ̀ Bùlà Bàrì Ea Ḿḿ-má Gi Kilma Ló Ẹẹ Mèzáíàa
ÈB
Text
Image

Gbò gbáá ea kil nvéeá besĩ́ì Jíízọ̀s à kálá mèà, Àìzáíà beè gbẹẹ́ sĩ́ kọọ̀ Mèzáíà é kọ́ kpẹ̀a ‘deè bálá sĩ́ Jọ́dàn, ea di Gálilì kiẽ́e gbele tõ̀ò gbò e bè níì pá Júù nì dì.’ Jíízọ̀s beè mm-mè nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí boo tṍó ea vee lé kpẹ̀aí vaá noòmà nuù gbò nen beeá ló Gálilì. Àìz 9:1, 2.

  • A beè sí a túá kà tóm dũ̀ùnè Jọ́n 2:1-11 (Kénà)

  • A beè sà pá a gbò tóm Máàk 3:13, 14 (kuló Kapánìọ̀m)

  • A beè nè Lòbèl Gbẹá Boo Gù Máát 5:1–7:27 (kuló Kapánìọ̀m)

  • A beè kẽee áá kà nvín vaà tãa lọl kemà ú Lú 7:11-17 (Néìn)

  • Tṍó ea kẽeà aa kemà ú, a beè sila ló sìgà pá a gbò nyòòne nvée e bàé láá toolá 500 nen 1 Kọ́r 15:6 (Gálilì)